Sposób załatwiania spraw:

Sekretariat szkoły przyjmuje:
   - podania
   - wnioski
   - skargi
w formie pisemnej.
Sekretariat prowadzi rejestr w/w dokumentów.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując pismo na adres:
Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Bartnicza 8
03-358 Warszawa

Anonimy nie są rozpatrywane.
Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach 8.00- 16.00.

Pracownicy administracji:
Sekretarz szkoły- Urszula Lewosińska
Referent- Katarzyna Filip
Specjalista ds. kadr- Paulina Florek
Kierownik gospodarczy- Dorota Górska

Dyrektor i wiecedyrektorzy szkoły przyjmują interesantów po uzgodnieniu telefonicznym.