Ewidencja i rejestry

Szkoła prowadzi:
- księgę ewidencji dzieci
- księgę uczniów
- ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
- rejestr wydanych kart rowerowych
- rejestr pracowników
- ewidencję akt osobowych pracowników
- rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
- ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
- księgę inwentarzową
- ewidencje: środków czystości
- księgę druków ścisłego zarachowania
- rejestr zamówień publicznych
- rejestr zarządzeń wewnętrznych
- rejestr korespondencji
- archiwum szkolne

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.