Przedmiot działalności i kompetencje:

Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Parlament Uczniowski,
4) Rada Rodziców.

Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły.