Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrektor szkoły - mgr Emilia Walczak

Wicedyrektor szkoły - mgr Anna Perczyńska

Wicedyrektor szkoły - mgr Monika Chacińska

Kompetencje dyrektora i jego zastępcy są zawarte w Statucie szkoły.