Osoby i organy sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami Szkoły Podstawowej nr 378 są:
   Dyrektor Szkoły
   Rada Pedagogiczna
   Samorząd Uczniowski
   Rada Rodziców
Kompetencje i zadania organów określa Statut Szkoły Podstawowej nr 378.

Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i statutem szkoły.

Dyrektor szkoły- Anna Perczyńska, pedagog specjalny
wicedyrektor- Marlena Bobińska, nauczyciel biologii
wicedyrektor- Mirosława Tymoniuk, pedagog szkolny