Struktura własności i majątek szkoły:

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego za 2021 zostało umieszczone na stronie: dbfotargowek.bip.um.warszawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 378 jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Majątek szkoły stanowią:
   środki trwałe
   wyposażenie sal i pomieszczeń
   wartości niematerialne i prawne
   powierzchnia działki i budynku.